Ostrzeenie: Istnieje moliwo zapisu pliku konfiguracyjnego w lokalizacji: /home/phubig/public_html/includes/configure.php. Istnieje ryzyko zagroenia pracy systemu - zmie uprawnienia dla tego pliku.
Zapraszamy na zakupy kosmetykw Summerwinds
  Top » Katalog » Gallon Moje Konto  |  Zawarto koszyka  |  Zamwienie   
Kategorie
  Amfoterycyna B
  Antystatyczne (1)
  Od¿ywki
  Oliwki (1)
  Przeciw przebarwieniom
  Szampony (6)
  Zestawy do pielêgnacji (3)


Producenci
Nowoci
STAT-A-WAY
STAT-A-WAY
35,29z³
Wyszukiwanie
 
Wpisz sowo aby wyszuka produkt.
Wyszukiwanie Zaawansowane
Informacje
Wysyka i Zwroty
Bezpieczestwo
Korzystanie z Serwisu
Program Lojalnociowy
Kontakt
PROTECT-A-COAT YELLOW Gallon 3,78 l
[Gallon]
300,00z³

PROTECT-A-COAT Yellow dla psów o ciemnym i br±zowym ubarwieniu

 Jest od¿ywk± na bazie oleju, któr± stosuje siê w celu od¿ywienia i ochrony okrycia a tak¿e dla odzyskania elastyczno¶ci zniszczonego w³osa. Stosowany do oporz±dzania i czyszczenia szaty. Nie poleca siê stosowania preparatu podczas wystaw i na pokazach, gdy¿ pozostawia on okrycie t³ustym. Wielu hodowców psów o d³ugiej sier¶ci uwa¿a, ¿e im bardziej t³usty ¶rodek do pielêgnacji, tym lepiej. Jest to jednak ca³kowicie b³êdne za³o¿enie. Nie daje to Pañstwu ¿adnych korzy¶ci, je¶li na³o¿ycie "ciê¿ki" olej, który pó¼niej trzeba bêdzie usuwaæ za pomoc± detergentów, przez co nie tylko usuniecie na³o¿ony preparat, lecz tak¿e naturalne oleje znajduj±ce siê na psiej sier¶ci. Protect-A-Coat jest wykonany przy u¿yciu najwy¿szej jako¶ci olejów i mo¿e byæ usuniêty za pomoc± jednego szamponu o zbalansowanym PH. (nasze szampony nab³yszczaj±ce Shine-Onnn maj± pH 6.5, Dostosowane do skóry psów.)

 

Polecamy u¿ywanie dowolnej ilo¶ci preparatu, od jednej ³y¿ki do objêto¶ci fili¿anki, zgodnie z ilo¶ci± szaty psa (d³ugo¶ci i objêto¶ci), typem (jedwabista, "we³niana", szorstka czy normalna), faktur± (prosta czy krêcona), wielko¶ci± psa i ze ¶rodowiskiem, w jakim pies przebywa (czyli go³a ziemia, beton, trawa, czy wnêtrze domu, itp.). Odpowiedni± dla ka¿dego psa ilo¶æ trzeba ustaliæ próbuj±c samemu.

 

Preferujemy czesanie i szczotkowanie okrycia kiedy jest jeszcze wilgotne. Niektórzy wol± je najpierw wysuszyæ. Zdajemy sobie sprawê, ¿e kiedy sier¶ci jest mokra, jest bardziej podana na uszkodzenia, wiêc jeste¶my bardzo uwa¿ni, ¿eby nie szarpaæ jej i nie rozci±gaæ bardziej, ni¿ to konieczne, szczególnie je¿eli trzeba usun±æ jakie¶ spl±tane kosmyki. Kiedy szata jest wilgotna, mo¿emy dostrzec ka¿de spl±tanie, uwa¿amy wiêc, ¿e jest to bardziej dok³adny sposób pielêgnacji. Nastêpnie pozwalamy psu wyschn±æ; je¶li chodzi o oporz±dzanie i czyszczenie okrycia, nie stosujemy suszarek, lecz pozwalamy psu wyschn±æ swobodnie. Po tym jak pies ca³kowicie wyschnie dok³adnie ca³± sier¶ci szczotkujemy i czeszemy metalowym grzebieniem, szukaj±c ponownie jakich¶ spl±tañ okrycia.

 

Sk³ad: olej mineralny, parafina mikrokrystaliczna(wazelina), centrimid BP, cetyl, alkohol stearynowy, polisorbat 20, eskalol 507, aromat.

 

Sposób u¿ycia:

1.     Wstrz±sn±æ przed u¿yciem

2.     Nanie¶æ od¿ywkê na w³osy

3.     Pozostawiæ do wch³oniêcia

4.     Nie sp³ukiwaæ

5.     Wyszczotkowaæ dok³adnie sier¶æ

 

Dostêpne opakowania:

330 ml

530 ml

 

Preparat przeznaczony jest wy³±cznie dla zwierz±t. Do u¿ytku zewnêtrznego. Przechowywaæ w miejscu niedostêpnym dla dzieci. Termin przydatno¶ci 4 lata od daty produkcji.

 

Wy³±czny importer i dystrybutor: P.H.U. BIG

www.summerwinds.com.pl email: info@summerwinds.com.pl

tel.+48 58 662 40 15

tel.fax + 48 58 662 40 15

Producent: Summerwinds B.I.S. LLC

5690 Dehesa Road

EL CAJON, CA 92019

Liczba Recenzji: 1
Data dodania produktu do sklepu: poniedziaek, 26 czerwiec 2006.
Recenzje
Klienci ktrzy zakupili ten produkt kupili rwnie:
STAT-A-WAY
STAT-A-WAY
Koszyk
...jest pusty
Zaloguj si
Adres E-mail:
Haso:

Nie pamitasz hasa?

Bezpieczne logowanie

Nowe konto
Producent
Inne produkty
Powiadomienia
Informowanie o ProduktachInformuj mnie o aktualizacjach produktu PROTECT-A-COAT YELLOW Gallon 3,78 l
Dla Znajomego
 
Powiedz o tym produkcie komu, kogo znasz.
Recenzje
PROTECT-A-COAT YELLOW Gallon 3,78 l
Hoduje sznaucery olbrzymy czarne, obecnie mieszkam w RPA. Dl ..
5 z 5 Gwiazdek!

Copyright © 2005 osCommerce
Powered by osCommerceProfessional

Summerwinds


Wszystko o psach na najwiekszym forum